Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Troszczymy się o Wasze zwierzęta, ale również dbamy o Państwa dane osobowe. Szanując prawo do prywatności, przetwarzamy Państwa dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Chcemy zachęcić Państwa do zapoznania się z obowiązującymi u nas zasadami ochrony danych osobowych, które zostały ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

I

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Gabinet Weterynaryjny Martyna Szymczak – Cielma z siedzibą w Sulechowie przy ul. Wiśniowej 9, NIP 973 09 48 885, zwana dalej Gabinetem Weterynaryjnym.

II

Gabinet Weterynaryjny oferuje kompleksowe usługi w zakresie usług weterynaryjnych. Realizując założenia biznesowe, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w celu działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu leczenia zwierząt na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu prowadzenia formularza kontaktowego na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu prowadzenia mediów społecznościowych, np. Facebook, Instagram (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przetwarzania plików cookies (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Gabinet Weterynaryjny korzysta z niezbędnych plików cookies, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony. Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania Twoich preferencji z wykorzystaniem plików cookies, Gabinet Weterynaryjny uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu.

III

Gabinet Weterynaryjny, prowadząc rekrutację oraz zatrudniając pracowników, przetwarza dane osobowe w celach:

 • w celu zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami ( art. 6 lit. a, b, c oraz f RODO; art. 9 ust. 2 lit. a, b, h RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – dot. kandydatów na pracowników); art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO – dot. kandydatów na współpracowników.

IV

Gabinet Weterynaryjny jest zobowiązany do przetwarzania Twoich danych przez określony przepisami prawa czas:

 • umowy z klientami przez czas określony umową niezbędny do wykonania przez Gabinet Weterynaryjny zobowiązań wymagających przetwarzanie danych;
 • usługi weterynaryjnej przez czas określony Ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, tj. 5 lat.
 • rozliczeń finansowych przez okres do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (5 lat po roku , w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które zobowiązywało do wystawienia dokumentu księgowego);
 • rekrutacji do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok;
 • zatrudnienia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez okres 50 lub 10 lat. 10- letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej dotyczy pracowników zatrudnionych po 1.01.2019 r. W przypadku pozostałych pracowników, dokumentacja będzie przechowywana przez okres 50 lat;
 • plików cookies przez okresy wskazane w punkcie VIII lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

V

W związku z prowadzoną działalnością Gabinet Weterynaryjny będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Gabinetem Weterynaryjnym;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe i kadrowe;
 • dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, a także bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • w przypadku kandydatów do pracy również internetowym portalom rekrutacyjnym.

VI

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Gabinet Weterynaryjny z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług musisz podać swoje dane osobowe.

VII

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Gabinet Weterynaryjny, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII

Pliki Cookies

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, abyś mógł z niej korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Ponieważ niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies stanowią dane osobowe chcemy, aby Państwo znali swoje prawa, które przysługują na gruncie RODO:

 • Gabinet Weterynaryjny przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak nawigacja po niej i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).